แจก ฟอนต์อักษรธรรมไทย ฟอนต์ขอมไทย ดาวน์โหลดฟรี


เนื่องจากการหา ฟอนต์ตัวอักษรธรรมไทย หรือ ขอมไทย หาดาวน์โหลดยากมาก ผมจึงสร้างแหล่งดาวน์โหลดเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ผมไม่ได้เป็นผู้สร้างตัวอักษรเองเป็นเพียงแหล่งในการแจกจ่ายฟอนต์เพียงเท่านั้น จุดประสงค์ที่ทำคือเผยแพร่ไห้ผู้ที่สนใจมิได้หวังผลประโยขน์ใดๆทั้งสิ้น
โดยถ้าเกิดเว็บหลักถูกปิดไปตัวอักษรธรรมอาจหายไปตามกาลเวลา ผมจึงทำการ backup เก็บไว้เพื่อให้อยู่ใช้งานไปตลอดกาล

อักษรธรรมไทย หรือ ขอมไทยนี้มาจาก สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโดยตรงได้ที่ http://www.kitmaiwatpho.com/contactus/download.html


ช่องทางการดาวน์โหลดที่ผมทำการ backup ไว้
ดาวน์โหลดฟอนต์อักษรธรรมไทยสำรอง
แหล่งดาวน์โหลดฟอนต์อักษรธรรมไทยสำรอง